Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Przedstawiciel w Tarnowie Agencja Ubezpieczeniowo-Finansowa "AUGUSTYN"

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE "BEZPIECZNa firma w tuw-ie"

Dla kogo: podmiot będący członkiem Towarzystwa lub przystępujący do Towarzystwa będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną

 1.  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 2.  Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 3.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 4.  Ubezpieczenie mienia od dewastacji
 5.  Ubezpieczenie katastrofy budowlanej
 6.  Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 7.  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 8.  Ubezpieczenie wzrostu kosztów działalności
 9.  Ubezpieczenie mienia w transporcie
 10.  Ubezpieczenie ochrony prawnej
 11.  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Przedmiot ubezpieczenia:

 • środki trwałe

           - budynki i budowle,

          - urządzenia, maszyny, narzędzia produkcyjne, wyposażenie zakładów, lokali, biur, gabinetów i innych  obiektów użyteczności publicznej oraz środki transportu wewnętrznego,

 • przedmioty i środki nietrwałe,
 • środki obrotowe,
 • mienie stanowiące własność osób trzecich, a przyjęte przez Ubezpieczającego:

            - w celu wykonania usługi,

            - do sprzedaży komisowej,

 • wartości pieniężne
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie prywatne pracowników.

Ubezpieczane według wartości: odtworzeniowej, rzeczywistej, księgowej brutto lub netto

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem niżej wymienionych zdarzeń:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • trzęsienia ziemi,
 • osuwania i zapadania się ziemi,
 • wydostania się wody lub ścieków z urządzeń wodnokanalizacyjnych,
 • zalania,
 • uderzenia pojazdu,
 • gradu,
 • lawiny,
 • śniegu,
 • dymu i sadzy,
 • deszczu nawalnego,
 • fali naddźwiękowej,
 • upadku drzew lub masztów,
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami.

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Przedmiot ubezpieczenia:

 • środki trwałe - urządzenia, maszyny, narzędzia produkcyjne, wyposażenie zakładów, lokali, biur, gabinetów i innych obiektów użyteczności publicznej oraz środki transportu wewnętrznego,
 • przedmioty i środki nietrwałe,
 • środki obrotowe,
 • mienie stanowiące własność osób trzecich, a przyjęte przez Ubezpieczającego:

               - w celu wykonania usługi,

               - do sprzedaży komisowej,

 • wartości pieniężne,
 • stałe elementy wykończenia budynku,
 • mienie prywatne pracowników.

Ubezpieczane według wartości: odtworzeniowej, rzeczywistej, księgowej brutto lub netto

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem zdarzenia:

 • kradzieży z włamaniem ,
 • rabunku ,
 • kradzieży stałych elementów wykończenia budynku .

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, za szkody osobowe i szkody w mieniu wyrządzone nieumyślnie, a także wskutek rażącego niedbalstwa osobom trzecim w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Szkoda musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia.

Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną kontraktową Ubezpieczającego za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy zawartej w ramach prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia jednej lub więcej z klauzul:

 • OC za produkt,
 • OC pracodawcy,
 • OC najemcy,
 • OC z tytułu prowadzonej działalności hotelarskiej,
 • OC z tytułu posiadania, użytkowania lub prowadzenia pojazdów mechanicznych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

 4. Ubezpieczenie mienia od dewastacji.

Przedmiot ubezpieczenia:

 • budynki i budowle,
 • urządzenia, maszyny, narzędzia produkcyjne, wyposażenie zakładów, lokali, biur, gabinetów i innych obiektów użyteczności publicznej, oraz środki transportu wewnętrznego,
 • środki obrotowe i przedmioty nietrwałe,
 • mienie stanowiące własność osób trzecich, a przyjęte przez Ubezpieczającego:

             - w celu wykonania usługi,

             - do sprzedaży komisowej,

 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie prywatne pracowników.

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem dewastacji. Towarzystwo pokrywa również udokumentowane poniesione koszty usunięcia szkody powstałej w wyniku graffiti.

5. Ubezpiecznie katastrofy budowlanej

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle, stanowiące własność Ubezpieczającego, bądź będące w jego posiadaniu na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego.

 

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem katastrofy budowlanej.

6. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia są szyby i inne przedmioty szklane stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.

Przedmiotami określonymi powyżej mogą być:

 • oszklenia w budynkach i lokalach handlowych, usługowych lub produkcyjnych,
 • oszklenia reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem,
 • rurki neonowe,
 • inne przedmioty szklane stanowiące wyposażenie budynku lub lokalu.

Zakres ubezpieczenia:

Odpowiedzialnością Towarzystwa objęte są szkody powstałe w wyniku stłuczenia, rozbicia lub pęknięcia ubezpieczonego przedmiotu.

7. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, stanowiący własność Ubezpieczającego, bądź będący w jego posiadaniu na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest, aby sprzęt elektroniczny był używany w celach zawodowych, zdolny do pracy po okresie próbnym (wdrożeniowym) i zainstalowany na stanowiskach pracy w miejscu ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem niżej wymienionych zdarzeń:

 • ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi, lawiny, wydostawania się wody lub ścieków z urządzeń wodnokanalizacyjnych, deszczu nawalnego, uderzenia pojazdu, dymu i sadzy, fali naddźwiękowej,
 • kradzieży z włamaniem i rabunku
 • dewastacji,
 • wilgoci i pary,
 • wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych, tj. błędów konstrukcyjnych i wad materiałowych,
 • zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci elektrycznej pomimo zastosowania środków ochronnych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych,
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi w ust. 1.

Towarzystwo przyjmuje również odpowiedzialność za szkody wynikłe z błędu powstałego wskutek działania osoby obsługującej sprzęt, w szczególności z powodu: niewłaściwej obsługi sprzętu, niewłaściwego użytkowania, błędu operatora.

W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego istnieje możliwość ubezpieczenia baz danych oraz wymiennych nośników z danymi, po uprzednim opłaceniu dodatkowej składki. Ochroną ubezpieczeniową objęte są:

 • wymienne nośniki danych,
 • dane znajdujące się w zbiorach danych,
 • systemy operacyjne oraz programy produkcji seryjnej, użytkowane zgodnie z prawem,
 • indywidualne programy do gromadzenia i przetwarzania danych, których pochodzenie i wartość można udokumentować,

Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenie, zniszczenie lub utratę danych, systemów lub programów, uniemożliwiające ich odczyt lub zapisywanie na nich danych wskutek:

 • nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczającego okoliczności,
 • wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku nośników z danymi.

8. Ubezpieczenie wzrostu kosztów działalności

Przedmiot ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje koszty niezbędne do utrzymania działalności firmy, która nie może być kontynuowana wskutek szkody w ubezpieczonym mieniu w miejscu ubezpieczenia, powstałej w wyniku pożaru, powodzi, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego.

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczeniem objęte są następujące koszty:

 • najmu lokalu zastępczego o porównywalnym standardzie z lokalem dotkniętym szkodą tj. porównywalną powierzchnią i ceną najmu za 1 m2,
 • najmu podstawowych urządzeń biurowych przez które rozumie się faks, telefon, komputer, drukarkę oraz inne urządzenia wymienione we wniosku o ubezpieczenie, niezbędne do wznowienia i prowadzenia działalności,
 • transportu bezpośrednio związanego z przeprowadzką do lokalu zastępczego.

9. Ubezpiecznie mienia w transporcie

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, stanowiące własność Ubezpieczającego, bądź będące w jego posiadaniu na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, przewożone na ryzyko Ubezpieczającego transportem drogowym.

Zakres ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem:

 • zdarzeń losowych: ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, osuwania i zapadania się ziemi, deszczu nawalnego,
 • uszkodzenia lub zniszczenia środka transportowego wskutek wypadku drogowego,
 • zdarzeń, które uniemożliwiły osobom wykonującym transport ochronę powierzonego mienia wskutek: nagłej śmierci lub nagłej i ciężkiej choroby, a także ciężkiego uszkodzenia ciała wywołanego wypadkiem drogowym,
 • kradzieży mienia ze środka transportu po pokonaniu jego zabezpieczeń,
 • kradzieży środka transportu wraz z ubezpieczonym mieniem,
 • rabunku.

10. Ubezpieczenie ochrony prawnej

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia ochrony prawnej jest umożliwienie prawnej obrony Ubezpieczającego:

 • w postępowaniu sądowym, prowadzonym przed polskimi sądami powszechnymi, w którym Ubezpieczony jest pozwanym, obwinionym lub oskarżonym,
 • w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przed organami polskiej administracji rządowej lub samorządowej jeżeli postępowanie nie zostało wszczęte przez Ubezpieczonego,przez refundację związanych z ochroną prawną poniesionych kosztów.

W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej Towarzystwo refunduje niepodlegające zwrotowi na rzecz Ubezpieczonego zgodnie z decyzją lub orzeczeniem kończącym postępowanie:

 • koszty i opłaty sądowe, łącznie z należnościami świadków i biegłych,
 • koszty i opłaty w postępowaniu administracyjnym, łącznie z należnościami świadków i biegłych,
 • koszty wynagrodzenia jednego pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym.

Towarzystwo zwraca ponadto koszty uzyskanych poza postępowaniem sądowym lub administracyjnym opinii biegłych oraz rzeczoznawców lub innych dokumentów stanowiących dowody w sprawie, o ile służą one ochronie praw Ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że ich uzyskanie zostało uprzednio zaakceptowane przez Towarzystwo.

11. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia:

W ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Towarzystwo zapewnia następujące świadczenia:

 • na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • na wypadek śmierci,
 • dzienną dietę szpitalną za pobyt w szpitalu.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW

NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA!

 PEŁNA OCHRONA UBEZPIECZEŃ!

 FORMULARZ KONTAKTU 

CENNIK

Składki Ubezpieczeniowe

są ustalane indywidualnie. 

Chcesz poznać wysokość ubezpieczenia zadzwoń

(14) 655 20 39 lub (14) 655 20 40.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

LUBCZA

RADŁÓW

TARNÓW

Lubcza 162

33-162 Lubcza

tel. (014) 654 26 10

 

ul. Kolejowa 7, (Urząd Gminy Radłów)

33-130 Radłów

tel. (14) 655 20 39

tel. (14) 655 20 40

 

ul. Urszulańska 6/2

33-100 Tarnów

tel. (014) 655 20 39 40

tel./fax. (014) 655 20 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.