RODO

Polityka prywatności

RODO

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego prowadzonego pod domeną www.ubezpieczeniatarnow.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Ewa Augustyn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja Ubezpieczeniowo-Finansowa “AUGUSTYN” z siedzibą w Lubczy 494 (33-162), REGON: 850504828, NIP: 873-170-16-90, tel. 14 655 20 39, adres e-mail: augustyn@ubezpieczeniatarnow.pl (zwana dalej “Administratorem”).
 3. Celem Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników Serwisu.
 4. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
2. Źródło pozyskania danych osobowych
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, który korzysta z formularza kontaktowego, w tym imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Serwis zapisuje również informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. Podczas wizyty użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Informacje te nie są zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych użytkowników.
 3. Serwis korzysta z danych zawartych w plikach cookies, czyli niewielkich plikach tekstowych wysyłanych na urządzenie użytkownika odwiedzającego strony Serwisu.
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w sytuacjach określonych w art. 6 ust. 1 RODO, w tym w szczególności:
  1. w sytuacji, w której użytkownik wypełnił dostępny w Serwisie formularz kontaktowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań związanych z charakterem świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. w przypadku wyrażenia przez użytkownika Serwisu zainteresowania ofertą Administratora lub w celu obsługi zawartej już umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w przypadku skierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub w tradycyjnej formie korespondencji, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane w celu komunikacji z użytkownikiem Serwisu i rozwiązania sprawy, z jaką zwrócił się do Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w przypadku kontaktu telefonicznego Administrator może żądać podania dodatkowych danych osobowych niezbędnych do obsługi zapytania, z jakim zwrócono się do niego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. w celach marketingowych poprzez przesyłanie informacji handlowych w zakresie usług świadczonych przez Administratora, tylko w przypadku kiedy użytkownik Serwisu wyraził odrębną zgodę na marketing elektroniczny i/lub telefoniczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  7. w sytuacji, kiedy przetwarzanie danych osobowych użytkownika Serwisu jest niezbędne do ochrony jego żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
 1. Informacje zbierane w sposób automatyczny wykorzystywane są w celu administrowania Serwisem i zabezpieczeniami oraz do celów analiz statystycznych.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk i dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu.
4. Odbiorcy danych osobowych
 1. Odbiorcami danych osobowych są:
  1. upoważniony do tego personel Administratora,
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane, w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego (podmioty te mają dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań),
  3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, oznacza to, że nie są przesyłane poza teren Unii Europejskiej.
5. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 2. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji i rozliczenia, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
6. Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 1. Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora, posiada następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 •  
7. Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).
8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: