Dla kierowców

Ubezpieczenia komunikacyjne

Dla kierowców

Ubezpieczenia komunikacyjne

Wypłata świadczenia na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym.

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC, właściciel pojazdu może zawrzeć ubezpieczenie autocasco od uszkodzeń i kradzieży pojazdu niezależnie od przyczyny wystąpienia szkody.
AC pokrywa szkody powstałe w wyniku:
– zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami oraz przedmiotami,
– uszkodzenia przez osoby trzecie,
– pożaru, wybuchu,
– działania sił przyrody, np. powódź, lawina, osunięcie i zapadanie się ziemi, uderzenie pioruna, grad,
– zalania, zatopienia,
– kradzieży.

Ubezpieczenie pomocy w podróży, które zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w zakresie pomocy technicznej i medycznej.
Pomoc ta jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą lub chorobą kierowcy albo pasażera.

To najkrócej zabezpieczenie się przed najczęściej występującym rodzajem szkody: szkodą szybową. Dzięki niemu ubezpieczony zapewnia sobie pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w pojeździe do kwoty nawet 5000 zł.
Ubezpieczenie szyb działa na terytorium Polski, tzn. że naprawy i wymiany szyb dokonywane są tylko na terenie naszego kraju.

To dobrowolne ubezpieczenie, kupowane szczególnie wraz z OC komunikacyjnym. Co nam daje? Wypłatę odszkodowania w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku (np. złamanie nogi czy ręki) lub śmierci, a także – w szerszej wersji – zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, leków itp.

Polega na ochronie prawnej interesów kierowcy i osób przez niego upoważnionych do kierowania pojazdem.
Zakres tego ubezpieczenia obejmuje pomoc informacyjną oraz pokrycie kosztów ochrony prawnej.