Dla rolników

Ubezpieczenia rolne

Dla rolników

Ubezpieczenia rolne

Według ustawy rolnicy są zobowiązani do wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej oraz do ubezpieczenia budynków zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego.

Celem obowiązkowego ubezpieczenia budynków jest pomoc finansowa w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych szkód. Taka polisa przydaje się w sytuacjach takich jak pożar budynków, ich uszkodzenie w wyniku huraganu, powodzi, podtopienia, nawalnego deszczu, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, osunięcia się ziemi, tąpnięcia, a nawet lawiny czy upadku statku powietrznego.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika.

Kiedy trzeba takie ubezpieczenia wykupić? Prawo określa, że obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność rolniczą i odprowadzają od niej podatek, a także są właścicielami użytków rolnych przekraczających powierzchnię 1 ha fizycznie.

Rolnicy, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia na co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, które objęte są właśnie takim dofinansowaniem. Obliguje ich do tego ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia upraw od takich ryzyk, jak powódź, susza, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne (trzeba ubezpieczyć uprawy od co najmniej jednego z wymienionych ryzyk).

Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli szkoda wystąpi po upływie 14 dni od podpisania umowy ubezpieczeniowej. Wyjątkiem jest jedynie ryzyko związane negatywnymi skutkami przezimowania upraw. Wtedy towarzystwo odpowiada od dnia, kiedy ubezpieczenie zostało wykupione, a trzeba to zrobić w terminie do 1 grudnia.

Agrocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów, maszyn i sprzętów rolniczych. Chroni maszyny i pojazdy rolnicze w razie pożaru, huraganu lub innych opisanych w umowie warunków atmosferycznych. Agrocasco może też dotyczyć ochrony w razie rabunku lub kradzieży ubezpieczonego sprzętu.